Südtirol

Previjion per ncuei, sada 17/11/2018

Tröp sorëdl

Previjion per ncuei, sada 17/11/2018

Situazion dl tëmp n generel

Le Südtirol vëgn influenzé da n riun de presciun alta sura l'Europa dl nord. Tl medemo tëmp röiel adalerch masses d'aria frëida.

L tëmp ncuei

Les niores che é ciamó dadoman tl vest dl Südtirol se desfanta y al dá te döt le Südtirol sorëdl. I valurs mascimai é danter 4° tl'Alta Val de Puster y 12° tla Val d'Adesc.

Previjions per duman, dumënia 18/11/2018

Previjions per duman, dumënia 18/11/2018

Previjion di proscimi dis

Tëmp variabl

En domënia él dër da sorëdl, impormó domisdé vëgnel val' niores da nord. En lönesc él n moscedoz de niores y sorëdl. Cuntra sëra pól ester che al plöies n pü' y alalt pól ester che al nëies n pü'. En mertesc y en mercui él variabl. Al é dantadöt da nio y al pó ince plovëi vignitant. Al romagn plülere frëit.

lunesc

asniblà

Temperatur maximum 1°/7°

Temperatur minimum -5°/2°

Segurëza: 70%

merdi

curì, nëif y plueia

Temperatur maximum 0°/6°

Temperatur minimum -5°/3°

Segurëza: 60%

mierculdi

asniblà

Temperatur maximum 4°/8°

Temperatur minimum -4°/3°

Segurëza: 70%

juebia

scialdi asniblà

Temperatur maximum 4°/8°

Temperatur minimum -4°/3°

Segurëza: 70%